Кафедра мови та стилістики

ПРО КАФЕДРУ

Сторінки історії

Кафедру мови та стилістики створено 1972 року, коли на факультет журналістики Київського університету імені Т.Г. Шевченка прийшла працювати відомий філолог, стиліст, доктор філологічних наук, професор Алла Петрівна Коваль (1923 – 2009).

Алла Коваль

Алла Коваль

Вона зорієнтувала колектив кафедри на те, щоб викладання нормативних мовних курсів, практичної стилістики, теорії і практики перекладу здійснювалося з урахуванням практичних потреб журналістської праці. Пошуки цієї спрямованості виявилися й у зміні назв кафедри: спочатку «кафедра стилістики», потім «кафедра стилістики, редагування і видавничої справи», з 1990 – «кафедра стилістики та редагування», з 1992 – «кафедра мови засобів масової інформації» і, нарешті, з 1994 – «кафедра мови та стилістики».

З 2017 року, після об’єднання з кафедрою іноземних мов, стала найбільшою за числом співробітників кафедрою інституту, відтоді складається із секції української мови та секції іноземних мов.

З минулим кафедри пов’язана діяльність відомих науковців і педагогів: д. філол. н., професорів В.В. Різуна, Р.Г. Іванченка (1929 – 2004), Н.Ф. Непийводи (1956 – 2004), А.І. Мамалиги, Г.Г. Почепцова, д. політ. н., професора Є.А. Макаренко; к. філол. н., доцентів М.У. Каранської (1921 – 2000), О.М. Пазяк (1931 – 2004), В.Г. Іваненка, Ю.В. Лисенка, М.Ф. Парахіної, М.І. Фурдуй (у 1988 – в. о. зав. кафедри), ст. викладача С.Є. Доломана та ін.

Понад тридцять років свого життя присвятила нашій кафедрі старший лаборант В.В. Апляс (1964 – 2018).

Завідувачі кафедри

1972 – 1988:     Алла Петрівна Коваль, доктор філологічних наук, професор

1988 – 2001:    Олександр Данилович Пономарів, доктор філологічних наук, професор

2001 – 2004:   Наталія Федорівна Непийвода, доктор філологічних наук, професор

з 2004 року:   Наталія Петрівна Шумарова, доктор філологічних наук, професор

Мовностилістичні дисципліни для майбутніх медійників

Викладання навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється на методологічних засадах, зорієнтованих на практичні потреби фахової журналістської освіти (на відміну від «класичного» методу, прийнятого на філологічних факультетах). Це зумовило зміну підходів до вибору навчального матеріалу лекційних і практичних занять, пошуку оптимального співвідношення їх, звернення до результатів моніторингу мови ЗМК, широке використання під час занять прикладів із реальних медіатекстів та творчих завдань різних типів. За тематикою кафедри студенти захищають бакалаврські й магістерські роботи.

Порівняно з класичним набором мовностилістичних курсів, про який ішлося вище, у різні періоди діяльності кафедри було введено чимало нових дисциплін: українська мова в ЗМК, українська мова в професійному спілкуванні, український правопис, практикум з української мови для журналістів, типологія помилок, українська мова як іноземна, теорія твору, теорія сприймання і розуміння твору, практикум з перекладу і трансформації тексту, шрифтознавство.

Сьогодні викладачі кафедри читають такі нормативні навчальні курси:

 • культура усного мовлення
 • культура писемного мовлення
 • практична стилістика
 • постановка голосу
 • теорія твору і тексту

та ін.

У них, а також у низці спецкурсів мовна комунікація представлена як прагматично-соціокультурний процес, у якому добір мовних засобів продиктований умовами комунікативного акту, соціальним статусом і роллю комунікантів, темою й метою повідомлення, традиціями українського соціуму, національно-культурною специфікою мовної поведінки. Кафедра дбає про творче наснаження навчального процесу, пошук цікавих, сучасних форм змістової організації занять. Студентів заохочують до застосування набутих теоретичних і практичних знань у публікаціях та ефірних виступах.

Навчальні видання наших викладачів

IMG_1526

Викладацький колектив кафедри створив для студентів – майбутніх журналістів, редакторів, рекламістів, фахівців інших сфер медіаіндустрії – цілу низку підручників та посібників:

 • Сучасна українська мова /Авт. колект.: О.М. Григор’єв, С.Є. Доломан, Ю.В. Лисенко, Є.А. Макаренко, А.І. Мамалига, Н.Й. Марчук, О.М. Пазяк, О.Д. Пономарів, Г.Г. Почепцов, В.В. Різун, М.І. Фурдуй, Л.Ю. Шевченко / За ред. О.Д. Пономарева, 1991;
 • Сучасна українська мова. Синтаксис / Колект. авт.  / За ред. О.Д. Пономарева, 1994;
 • Сучасна українська мова / Колект. авт. / За ред. О.Д. Пономарева, 1997 (перевидано з доповненнями 2000, 2005, 2008);
 • Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови, 1992; 1993; 3-тє вид., перероб і доп. – 2000;
 • Сучасна українська мова. Довідник / Л.Ю. Шевченко, Ю.В. Лисенко, В.В. Різун, 1990; 1996;
 • Українська мова: Практикум / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Л.Ю. Шевченко, 2000; 2001;
 • Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради, 1999;
 • Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного, 2013;
 • Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису, 2003; 2011;
 • Мамалига А.І. Аналіз структури публіцистичного тексту, 1992;
 • Мариненко І.О. Лексикологія української мови : практикум, 2014; 2017; 2018;
 • Михайленко В.М. Теорія твору й тексту, 2013;
 • Данильчук Д.В. Український правопис : тексти лекцій, 2013;
 • Українська мова і культура мовлення / Пазяк О.М., Кисіль Г.М., 1996;
 • Словники сучасної мовної практики. Кн. 1 / А.І. Мамалига, В.В. Різун, О.М. Пазяк, М.І. Фурдуй, 1996;
 • Тоцька Н.І., Шевченко Л.Ю. Фонетика української мови, 1997;
 • Збірник  вправ і завдань з фонетики, 1998;
 • Szumarowa N. (Шумарова Н.) Podstawy socjolingwistyki. Tyczyn, 2004;
 • Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу / Упоряд. А. Мамалига, Ю. Єлісовенко; за ред. В. Різуна, 2007.

Підготовлені викладачами кафедри підручники вигідно вирізняються серед інших увагою до різноманітних мовних труднощів та особливостей журналістської праці. У них розглядається багато різноманітних складних випадків слововживання, вимови, наголошення, відмінювання, словосполучення та ін. Значну увагу приділено викладові норм літературної мови, зокрема вимовних та акцентуаційних.

У навчанні мовностилістичних дисциплін активно використовуються словники, зокрема й насамперед ті, що їх уклали співробітники кафедри:

 • Непийвода Н.Ф. Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови, 2000;
 • Словник античної мітології / І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів – 3-тє вид., доп., 2006;
 • Етимологічний словник української мови. Т.4, 2003 [Колектив авторів; проф. О. Пономареву належить 520 статей];
 • Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ : словник і коментар, 1997;
 • Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Чернухін Є.К. Новогрецько-український словник,  2005;
 • Томанек-Зінкевич Б., Григор’єв О., Прихода Я. Короткий словник абревіатур української мови, 1997;
 • Матейко Л., Доломан С. Словацько-український практичний розмовник. Українсько-словацький практичний розмовник, 1997;
 • Матейко Л., Доломан С. Чесько-український практичний розмовник. Українсько-чеський практичний розмовник, 1997;
 • Чеська мова: Українсько-чеський практичний розмовник. 3200 речень для практичного вжитку. Словник 3000 слів / Тетяна Юрічкова, Олександр Пономарів, Сергій Доломан, 1998.

Наукові дослідження на кафедрі

 

Олександр Пономарів

Олександр Пономарів

Із викладанням гармонійно поєднується цілеспрямована дослідницька робота викладачів кафедри, здійснювана за кількома основними напрямами. Передусім ідеться про нормативно-стилістичний та функціонально-стилістичний підходи до вивчення мови ЗМК – найбільший внесок до цієї царини наукових досліджень на кафедрі належить д. філол. н., професорові Олександрові Даниловичу Пономареву.

Питання культури журналістського мовлення, різні аспекти функціонування мови в системі соціальних комунікацій, загальні проблеми мовної комунікації знайшли своє відображення у кандидатських і докторських дисертаціях викладачів кафедри Олександра Пономарева, Анастасії Мамалиги, Людмили Пономаренко, Георгія Почепцова, Людмили Шевченко, Юрія Лисенка, Ірини Мариненко, Олександра Григор’єва, Дмитра Данильчука, Олесі Проценко, В’ячеслава Швеця. У річищі цієї проблематики видано також монографічні праці:

 • Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму, 2000;
 • Пономарів О.Д. Лексика грецького походження в українській мові, 2005;
 • Мамалига А.І. Структура газетного тексту, 1983;
 • Нариси про текст: теоретичні питання комунікації і тексту / В.В. Різун, А.І. Мамалига, М.Д. Феллер, 1998;
 • Почепцов Г.Г. Комунікативні аспекти семантики, 1987;
 • Лінгвістика впливу / В. Різун, Н. Непийвода, В. Корнєєв, 2005;
 • Пономаренко Л.Г. Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ, 2011;
 • Данильчук Д.В. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази, 2013;
 • Проценко О.В. Прагматична самокорекція в українському спонтанному мовленні білінгвів (на матеріалі теле- та радіотекстів), 2005.
Наталія Непийвода

Наталія Непийвода

 

 

 

У період своєї роботи на кафедрі д. філол. н., професор Наталія Федорівна Непийвода започаткувала новітні дослідження, що розвивають ідеї комунікативної психолінгвістики, функціональної стилістики, нейролінгвістики в царині мовної журналістської творчості.

 

 

Наталія Шумарова

Наталія Шумарова

 

Останнім часом у науково-дослідній роботі значно посилився соціолінгвістичний компонент вивчення медіатексту, мовлення ЗМК та його сприймання реципієнтами. Цьому зокрема сприяють зусилля д. філол. н., професора Наталії Петрівни Шумарової та її учнів – докторантів, аспірантів, магістрантів.

Підготовлені працівниками кафедри текстознавчі праці розкривають важливі риси тексту як продукту авторської творчості, предмета читацького (слухацького, глядацького) сприймання і розуміння, як засобу упливу, як відносно самостійної інформаційної системи (проф. В.В. Різун, проф. А.І. Мамалига, проф. Н.Ф. Непийвода, доц. В.М. Михайленко). Важливим складником фахової підготовки журналістів є фонетичне дослідження сучасного ефірного мовлення (доц. Л.Ю. Хоменко, доц. Л.Ю. Шевченко). Прагматику спонтанного мовлення білінгвів вивчає к. філол. н. О.В. Проценко; тему топонімічних трансформацій як соціокомунікаційного феномену розробляє доц. Д.В. Данильчук; медіадискурс гостросоціальних проблем ліг в основу кандидатської дисертації ас. С.Д. Горецької.

Співпраця з колегами в Україні й за кордоном

Кафедра мови та стилістики Інституту журналістики КНУ співпрацює з відповідними кафедрами Львівського національного університету ім. Івана Франка, Вінницького, Запорізького, Ужгородського та Черкаського національних університетів, Київського міжнародного університету, Університету «Україна», Переяславського державного педагогічного університету та ін.

Під час пленарного засідання_2018У 1994 році зусиллями професора Анастасії Мамалиги й доцента Ольги Пазяк було започатковано проведення міжвузівської (згодом – міжнародної) науково-практичної конференції з питань функціонування та розвитку української мови в засобах масової комунікації (з 2010 проводяться під постійною назвою «Мова. Суспільство. Журналістика»).

Гостя з Польщі проф. Ґражина Філіп

Гостя з Польщі проф. Ґражина Філіп

За час діяльності мовної конференції у статусі міжнародної її учасниками стали науковці, викладачі й журналісти-практики з Польщі, Білорусі, Туреччини, США, Канади, КНР, Росії, Австрії, Греції, Грузії, Бангладеш та інших країн. Матеріали доповідей опубліковано в збірниках, виданих за підсумками конференцій:

 • Слово і суспільство, ч. 1 і 2, 2000;
 • Молодь і державна мова, 2000 (видано спільно з Міжнародним інститутом лінгвістики і права);
 • Українська мова і держава, 2001;
 • Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі, 2008;
 • Мова, суспільство, журналістика (за матеріалами ХІV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови), 2009;
 • Мова, суспільство, журналістика (присвяч. 75-річчю Бориса Олійника; За матеріалами ХV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови «Культура мови сучасних мас-медіа в системі соціальних комунікацій»), 2010;
 • Мова. Суспільство. Журналістика (присвяч. ювілею професора К.С. Серажим; за матеріалами ХVІ конференції), 2012;
 • Мова. Суспільство. Журналістика (на пошану професорів А.І. Мамалиги та О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв; за матеріалами XVII та XVIIІ конференцій), 2013.

З 2013 року матеріали конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» виходять у світ щороку до дня її відкриття. Кращі праці дослідників друкують також у періодичних наукових виданнях Інституту журналістики.

Від імені кафедри її викладачі Наталія Шумарова, Людмила Хоменко і Дмитро Данильчук 2009 року взяли участь у науково-практичному семінарі для працівників загальноукраїнських та регіональних ЗМІ «Культура мови – культура нації» в Черкасах. Цей захід, організований за ініціативи Інституту журналістики та Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» (президент – Л.Г. Мех), став початком нової традиції – регулярних зустрічей журналістів-практиків і викладачів кафедри мови та стилістики й інших кафедр інституту за круглим столом, у форматі науково-практичних семінарів (протягом 2009–2018 років їх було проведено вісім).

На базі кафедри відбулися й такі міждисциплінарні науково-практичні заходи, як серія круглих столів з актуальних проблем міської топонімії (під головуванням проф. Анастасії Мамалиги і доц. Дмитра Данильчука; 2008, 2009 і 2011 рр.); круглі столи  “Студія нових медіа” (2009), “Друга світова війна у публікаціях сучасних мас-медіа: Слово пам’яті, прощення, надії” (2010, спільно з Інститутом міжнародних відносин).

Викладачі кафедри гідно представляють Університет, працюючи за кордоном (Олександр Пономарів, Наталія Шумарова, Сергій Доломан, Олександр Григор’єв). Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, що проходять в Україні та за її межами, і разом з тим кафедра сама стала організатором науково-практичних міжнародних конференцій на університетських теренах. Особливо варто згадати тут діяльність секції іноземних мов, члени якої регулярно підвищують свою кваліфікацію, зокрема рівень володіння мовами, завдяки закордонним відрядженням на конференції й семінари, програмам стажування у партнерських навчальних закладах тощо. Так, к. філол. н., доц. Олена Фоменко у 2001-2002 роках проходила стажування у Вайомінґському університеті (США) за Програмою імені Фулбрайта (галузь спеціалізації: гендерні студії); к. філол. н. Людмила Квіренко в 2016 році стажувалась у Бундестазі ФРН за програми «Міжнародна парламентська стипендія».

Напрям викладання української мови як іноземної на кафедрі цей напрямок навчальної роботи репрезентують викладачі доц. Людмила Хоменко і ас. Станіслава Горецька.

Мовні свята й інші заходи позанавчального характеру

Виступає легендарний хор "Гомін" під орудою Леопольда Ященка, 2009

Виступає легендарний хор “Гомін” під орудою Леопольда Ященка, 2009

До Дня української писемності та мови (9 листопада) і Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) студенти під керівництвом викладачів кафедри щороку проводять святкові заходи – від виставок стіннівок і плакатів до флешмобів, інсталяцій, відеоперформансів, вікторин і квестів на мовну тематику. До інституту запрошують відомих мовознавців, письменників, популяризаторів науки: так, по собі залишили зустрічі з членом-кореспондентом НАН України лінгвістом-поліглотом Орестом Ткаченком, із мовознавцем і громадською діячкою Іриною Фаріон. На гостинах у кафедри мови та стилістики не раз бували з  виступами народний хор “Гомін” на чолі з незабутнім Леопольдом Ященком, народний хор “Дніпро” КНУ ім. Тараса Шевченка, студентські творчі гурти  під керівництвом проф. Катерини Серажим.

Сцени з "Лісової пісні" у виконанні студентів ВСР (художній керівник - проф. К.С. Серажим)

Сцени з “Лісової пісні” у виконанні студентів ВСР (художній керівник – проф. К.С. Серажим), 2009

Студенти згадують полеглих воїнів...

Студенти згадують полеглих воїнів…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Є в активі кафедри й досвід організації Свята поезії з нагоди Дня матері (2007), літературно-мистецького вечора до річниці Перемоги у Другій світовій війні (2010) та багатьох інших заходів.

Викладачі кафедри і мас-медіа

Співробітники кафедри мови та стилістики постійно долучаються до популяризації знань про мову та її норми, до пропагування української мови за посередництва засобів масової комунікації.

Пономарів дає інтервю_2017

Проф. Олександр Пономарів дає інтерв’ю Українському радіо, 2017

Упродовж багатьох років професор Олександр Пономарів вів розділ практичних порад з культури мовлення в щотижневій радіопрограмі «Слово» на Першому каналі Українського радіо, де відповідав на численні листи слухачів з усієї України. Рубрика «Мовні поради професора Пономарева» свого часу була окрасою ефіру Української служби Бі-Бі-Сі. Успішно підкорилися Олександрові Даниловичу й можливості найновітніших засобів популяризації знань про мову та її норми: про це свідчить високий рейтинг відвідуваності інтернет-блогу професора Пономарева.

На ТРК РАДА, 10.2013

Виступ Дмитра Данильчука на ТРК “Рада” до Дня української писемності та мови, 2013

Неодноразово виступали в теле- і радіоефірі, на шпальтах пресових видань професор Наталія Шумарова, доценти Дмитро Данильчук, Ірина Мариненко, Людмила Хоменко. Досвід редакторської роботи на ТБ, у друкованих ЗМК та видавництвах мають О.Д. Пономарів (зокрема, був упродовж багатьох років головним редактором газети «Київський університет»), С.Є. Доломан, О.М. Григор’єв, В.М. Михайленко, Д.В. Данильчук, В.М. Швець.

Використано світлини Наталії Петрущенкової, Ксенії Гладишевої, Дмитра Данильчука, Олени Русанової, архівні фото