Мовна підготовка (українська мова)

Навчальна дисципліна «Мовна підготовка: українська мова» належить до переліку обов’язкових дисциплін ЗВО і викладається у 1 та 2 семестрі 1 курсу бакалаврату, вчить студентів усного та писемного спілкування з дотриманням норм сучасної української мови відповідно до комунікативної мети, ситуації спілкування, соціальної ролі та статусу мовця. Предметом вивчення курсу є орфоепічні, лексико-фразеологічні та граматичні засоби мови в їхній стильовій і стилістичній диференціації. У процесі навчання студенти знайомляться із сучасними тенденціями розвитку української мови, вчаться знаходити оптимальні засоби вираження думки й аргументовано відстоювати її в усному й писемному спілкуванні.
Дисципліна сприяє формуванню і розвитку загальних і фахових компетентностей, таких, як здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність опановувати знання і розуміти предметну сферу та професійну діяльність, здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, здатність до міжособистісної взаємодії, здатність формувати інформаційний контент, здатність ефективно просувати створений медійний продукт.

Робоча програма: Мовна підготовка українська мова_2020

Рекомендовані джерела:
Основні:

 1. Мариненко І. О. Лексикологія української мови: практикум. Київ, 2017. 172 с.
  (Завантажити посібник: Ірина Мариненко “ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПРАКТИКУМ)”
 2. Мариненко І.О. Синтаксис української мови (з правилами пунктуації): Навчальний посібник. Київ, 2021. 279 с.
  (Завантажити посібник: Ірина Мариненко “СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (з правилами пунктуації)_2021 Ірина Мариненко “СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (з правилами пунктуації)_2021
 3. Короткий словник абревіатур і скорочень української мови / уклад. Олександр Григор’єв, Ярослава Прихода, Божена Зінкевич-Томанек / за редакцією Олександра Григор’єва. 2-ге вид. змін. та доп. Київ: ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. 162 с.
  (Завантажити словник:  Григор’єв О., Прихода Я., Зінкевич-Томанек Б. Короткий словник абревіатур і скорочень української мови.
 4. Орфоепічний словник української мови: У 2-х тт. Київ, 2001–2003.
 5. Плющ Н., Бондаренко В. Сучасна українська мова. Орфоепія: навчальний посібник. Київ, 2007. 207 с.
 6. Плющ М. Я., Леута О. І., Гальона Н. П. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ (2-ге вид., переробл. і допов.). Київ: Вища школа, 2003. 287 с.
 7. Пономарів О. Українське слово для всіх і для кожного. Київ: Либідь, 2013. 360 с.
 8. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: навчальний посібник. Київ, 2004. 216 с.
 9. Сучасна українська мова : підручник / За ред. О. Д. Пономарева. 4-те вид. Київ, 2008. 488 с.
 10. Шумарова Н. П.Соціолінгвістика. Київ, 2015. 157 с.

Додаткові:
10. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / Заг. ред. О. Сербенської. Львів: Апріорі, 2017. 304 с.
11. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. 4-е вид., перероб. і доп. Київ: Українська книга, 1997. 336 с. (та ін. видання).
11. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів: Світ, 1990. 232 с.
12. Багмут А. Й., Борисюк І. В., Олійник Г. П. Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації. Київ, 1994. 190 с.
13. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. Київ: Києво-Могилянська академія, 2009. 152 с.
14. Винницький В. Українська акцентна система: становлення, розвиток. Львів: Бібльос, 2002. 578 с.
15. Волощак М. Неправильно – правильно: довідник з українського слововживання. За матеріалами ЗМІ. Друге доповнене видання. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2003. 160 с.
16. Гливінська Леся. Українська мова. Фонетика. Орфоепія : навч. посіб. Київ: Логос, 2010. 416 с.
17. Головащук С. І. Складні випадки наголошення: словник-довідник. Київ: Либідь, 1995. 191 с.
18. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання / за ред. В. М. Русанівського. Київ: Наук. думка, 1989. 830 с.
19. Гриб В. П. Постановка мовного голосу. Луцьк: Вид-во Волинського НДУ імені Лесі Українки, 2001. 26 с.
20. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. Київ: Рад. школа, 1986. 222 с.
21. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер : пер. з пол. Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського держуніверситету ім. І.Франка, 1999. 186 с.
22. Данильчук Д. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази. Київ: Либідь, 2013. 224 с.
23. Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. Львів: Фенікс, 1996. 223 с.
24. Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2000. 68 с.
25. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне «я». Київ: Академія, 2001. 233 с.
26. Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. Київ: Вища шк.., 1975. 334 с.
27. Колібаба Л., Фурса В. Словник дієслівного керування. Київ: Либідь, 2017. 656 с.
28. Мамалига А. І. Синтаксис тексту // Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст. Київ, 1998. http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=139
29. Михайленко В. М. Теорія твору й тексту: навч. посібник. Київ: Паливода А. В., 2013. 256 с.
30. Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. Київ: Українська книга, 1998. 240 с.
31. Огієнко І. Історія української літературної мови. Київ: Наша культура і наука, 2004. 434 с.
32. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». Київ: Академія, 2001. 148 с.
33. Полюга Л. М. Словник антонімів / за ред. Л. Г. Паламарчука. Київ: Довіра, 2004. 284 с.
34. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2001. 204 с.
35. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. Київ: Критика, 2005. 464 с.
36. Тоцька Н. І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: посібник. Київ: Вища шк., 1995. 151 с.
37. Українська мова: практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ: Либідь, 2001. 384 с.
38. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. Київ: Наукова думка, 2019. 282 с.
39. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. К., 1993.
40. Фурдуй М. І. Українська мова. Практикум з правопису: навч. посіб.; за ред. В. В. Різуна. Вид. 4-е, доповн. і переробл. Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. 468 с.
41. Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова. Довідник. Київ, 1993. 336 с.

Додаткові ресурси:

42. www.mova.info (Лінгвістичний портал: Корпус української мови; Словники; Довідка; Правопис; Електронний підручник)
43. www.journ.univ.kiev.ua (Електронна бібліотека Інституту журналістики) (див.”Корисні посилання”)
44. https://r2u.org.ua (Російсько-українські словники)
45. http://litopys.org.ua/links/inmovozn.htm (Сайт «Ізборник»)
46. https://ukr-mova.in.ua/ (Освітній проєкт «Мова – ДНК нації»)